อย่าให้เบาหวานขึ้นตา ต้องคุมระดับน้ำตาลในเลือดใ ห้ได้!

Last updated: 2019-01-20  |  507 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อย่าให้เบาหวานขึ้นตา ต้องคุมระดับน้ำตาลในเลือดใ ห้ได้!

อย่าให้เบาหวานขึ้นตา
ต้องคุมระดับน้ำตาลในเลือดใ ห้ได้!

เบาหวานขึ้นตา (Diabetic Retinopathy) เป็นภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาห วาน ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง เป็นเวลานาน ทำให้เส้นเลือดที่เรตินาหรื อจอตาได้รับความเสียหายจากน ้ำตาลอุดตันและเลือดไม่สามา รถไหลเวียนได้ตามปกติ

ในช่วงแรกอาจไม่พบอาการหรือ อาจมองเห็นผิดปกติเพียงเล็ก น้อย แต่หากมีอาการรุนแรง แล้วปล่อยไว้ไม่เข้ารับการร ักษาอาจทำให้ตาบอดได้ในที่ส ุด

อาการของเบาหวานขึ้นตา

ในระยะแรกของภาวะเบาหวานขึ้ นตาอาจจะยังไม่พบอาการหรือค วามผิดปกติใด ๆ แต่เมื่อ

มีความรุนแรงมากขึ้น อาจพบอาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น ได้ เช่น มองเห็นจุดหรือเส้นสีดำคล้า ยหยากไย่ลอยไปมา ตามัว วิสัยทัศน์การมองเห็นแย่ลง สายตาไม่คงที่ แยกแยะสีได้ยากขึ้น หรือสูญเสียการมองเห็น เป็นต้น ซึ่งการดูแลและจัดการกับโรค เบาหวานอาจช่วยลดความเสี่ยง ต่อการสูญเสียการมองเห็นได้

ผู้ป่วยเบาหวานควรไปพบจักษุ แพทย์เพื่อตรวจตาเป็นประจำท ุกปีถึงแม้ว่าการมองเห็นจะย ังคงเป็นปกติก็ตาม รวมถึงในผู้ที่กำลังตั้งครร ภ์เพราะการตั้งครรภ์อาจทำให ้อาการต่าง ๆ ของเบาหวานขึ้นตารุนแรงขึ้น ได้ และควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วนห ากพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการ มองเห็นอย่างฉับพลัน

สาเหตุของเบาหวานขึ้นตา

เบาหวานขึ้นตามีสาเหตุมาจาก ระดับน้ำตาลในเลือดที่เพิ่ม สูงขึ้นเป็นเวลานาน ส่งผลให้เส้นเลือดฝอยที่ไปห ล่อเลี้ยงจอตาอุดตัน และทำให้เกิดการสร้างเส้นเล ือดใหม่ขึ้นเพื่อทดแทนเส้นเ ลือดเก่าที่ได้รับความเสียห าย แต่เส้นเลือดใหม่เหล่านี้ไม ่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะส ม ทำให้เลือดหรือสารน้ำอื่น ๆ รั่วไหลเข้าเรตินาได้

ทั้งนี้ผู้ป่วยเบาหวานสามาร ถเกิดภาวะเบาหวานขึ้นตาได้ อีกทั้งยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เพิ่มความเสี่ยงให้เกิดภ าวะเบาหวานขึ้นตา เช่น ระยะเวลาของการเป็นโรคเบาหว าน ยิ่งเป็นนานก็ยิ่งมีความเสี ่ยงสูง การไม่ควบคุมระดับน้ำตาลในเ ลือด ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง อยู่ในช่วงตั้งครรภ์ หรือมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่  เป็นต้น

พยายามคุมระดับน้ำตาลในเลือ ดให้ดี 
ตาของเราสำคัญมาก และอาจจะลามไปขา
มีคนมากมายต้องตัดขาเพราะเบ าหวาน

ด้วยรักและห่วงใยจาก
5 oils รวมพลังเซซามิน แคลเซียม โอเมก้า369 วิตามินอีและสารอาหารสำคัญ
จากงาดำ งาม้อน งาขาว รำข้าวและจมูกข้าวไรซ์เบอรี ่ และกระเทียม
เพื่อข้อ เข่า กระดูกที่แข็งแรงและสุขภาพด ีตลอดไป
 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com